Home САК Органи на САК Съвет Архивирани решения (2014) Протокол № 41 от 18.11.2014

Протокол № 41 от 18.11.2014

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 41

На 18.11.2014г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.         Провеждане на процедура по чл. 101 (1)ЗА;

2.         Кадрови;

3.         Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

4.         Становища по отчети;

5.         Дисциплинарни преписки:

6.         Доклад на адвокат Валентина Адиркова за проведения семинар във Велинград 06-09.11.2014 г.;

7.         Обсъждане на направени откази за изготвяне на доклади по дисциплинарни преписки;

8.         Молби по чл.36 ЗА;

9.         Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.      Александър Василев Хамънов

4.      Валентина Видинова Георгиева-Адиркова

5.      Владислав Александров Янев

6.      Елка Бойчова Пораминска

7.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

8.      Ирина Василева Начкова

9.      Константин Петров Димитров

10.  Христо Иванов Христов

11.  Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Пейчо Йорданов Пейчев

2.      Николай Стефанов Руневски

3.      Георги Ламбрев Бакалов

4.      Пламен Йорданов Ангелов

 

Присъстват представители на КС:

1.      Николай Илиев Николов

2.      Светозар Стефанов Светозаров

  

Присъства представител на ДС:

1.            Христо Тодоров Христов

               

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

 

           

 

В залата влиза адвокат Пламен Ангелов в 15.00 часа.

Гласували: 14 „ЗА”

                  Няма „ПРОТИВ”

                           1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” – Христов – член на САС

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На осн. чл. 101 (1) Закона за адвокатурата определя адвокат Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева, член на САК за Председател на избирателната комисия за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 г.

Адвокат Бакалов влиза в залата в 15.10 часа.

Залата напускат представителят на КС – адвокат Светозар Стефанов Светозаров и адвокат Христо Тодоров Христов – член на дисциплинарния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, свършихме много важна работа, избрахме член, попълнихме изборната комисия, и го избрахме и за председател.

Минаваме към точка втора – Кадрови.

Или да минем дисциплинарните преписки първо, за да освободим колегата Атанасов.

Съгласни ли сте, колеги, да променим дневния ред, и да минем към точка пета.

Не бяха направени възражения.

 

По точка пета от дневния ред:

 

 

           

Гласували: 13 „ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 101 (2) ЗА определя 13 избирателни бюра за предстоящите избори за органи на САК и за делегати на 24-25.01.2015 г.

 

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът 

 

Р Е Ш И:

На осн.чл.23 ЗА временно преустановява упражняването на адвокатска професия на адвокат Божидар Цецов Лукарски поради избора му за Министър на икономиката, считано от 07.11.2014 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Красимир Велков Кондев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 13 „ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн.чл. 23 ЗА удължава срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия по болест на адвокат Георги Борисов Грозев за срок от шест месеца, считано от 01.10.2014 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 11 заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 “ ЗА “ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Димитрова и Бляхова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

           

            Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Заличава от регистъра на САК Адвокатско дружество „Чернева и партньори”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Отлага разглеждането на заявлението на Адвокатско дружество „Мархолев и Мархолев” до извършване на служебна справка дали Софийски адвокатски съвет в предходно заседание е взел решение за отразяване по партидата на дружеството на исканите със заявление Вх. № 8096/29.10.2014 година промени.

 

Гласували: 13 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” и вписва Красимира Юриева Карталова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Тодорова и Стоилова” и вписва Вероника Димитрова Кирилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

                                                                       Р Е Ш И:

            Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Денев и Ойсолов” и отписва Вера Пантелеева Мулдавлиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

По точка девета от дневния ред:

           

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Постъпило е заявление от 26.09.2014 година във връзка с назначаване на

служебен защитник. След проверка се установява следната фактическа обстановка; по НОХД № 3579/2014 г. по пописа на СРС, НО, 16 състав с Председател – съдия Емил Дечев съдът си е позволил, без да прекрати правомощията на първоначално назначеният служебен защитник – адвокат Стефанов, да назначи адвокат Диньо Бозаджиев, за когото в Софийски адвокатски съвет нито е постъпвало искане за определяне на служебен защитник до адвокатския съвет, съответно не е издадено уведомително писмо.

            С оглед на изложеното може да се направи основателно предположение, че не е спазена процедурата за определяне на служебен защитник, тъй като предишния адвокат не е освободен от съда, което сочи на сериозни нарушения на ЗА и ЗПП.

С оглед на горното, САС открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Петър Атанасов - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на Софийски районен съд.

Да се уведоми Председателят на Софийски районен съд за случая, с молба за определяне на представител от СРС, който да участва в съвместната проверка.

В случай че в 7-дневен срок от страна на СРС не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

 

           

 

 

            Гласували: 9 „ЗА”

                                     1 „ПРОТИВ” – Пороминска

                                     3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Христов, А       нгелов, Бакалов

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Свиква извънредно заседание на САС на 25.11.2014 г. от 14.00 часа.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието в 19.25 часа.

                                                                       Адв.Петър Китанов: .......................................

                                                                                  /Председател на САК/

 

                                                                       Адв. Владимир Дончев: ..................................

                                                                                  /Секретар на САС/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020