Home САК Органи на САК Съвет Архивирани решения (2012) Протокол № 1 от 19.01.2010

Протокол № 1 от 19.01.2010

П Р О Т О К О Л
№ 1
 
                         На 19.01.2010г. от 13.30ч. се проведе редовно Заседание на Софийският Адвокатски Съвет при следния
Д Н Е В Н ИЯ   Р Е Д:
 
1.    Клетва;
2.    Дисциплинарни преписки – 16 бр.;
3.    Прием;
4.    Кадрови;
5.    Решение за вписване в регистъра на САК на адвокатски дружества; промени в адвокатски дружества; адвокатски съдружия и адвокатски сътрудници;
6.    Сигнал по чл. 29, ал.2 от ЗА.;
7.    Разглеждане и приемане на финансов отчет по бюджет 2009г.;
8.    Социални помощи – 4бр.;
9.    Решение по отчети на адвокати (чл.38, ал.2 от ЗЗП);
10. Разни.
 
На откриването на заседанието присъстват:
1.НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
2.АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
3.ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР
4.АПОСТОЛ ВЪЛКОВ - ЧЛЕН
5.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – ЧЛЕН
6.ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН
7.ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН
8.ИРИНА НАЧКОВА- ЧЛЕН
9.ЛИДИЯ ФИТКОВА – ЧЛЕН
10.МИЛЧО БЕНГАРСКИ – ЧЛЕН
11.ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН
12.ЮЛИАН СПАСОВ – ЧЛЕН
Отсъстват:
1.НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН
2.ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН
3. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН
По точка първа от дневния ред:
   Клетва положиха:
1.       СТОЯНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
2.       ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
3.       ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
4.       ВЕСЕЛА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА
5.       ВАЛЕРИЙ СТОИМЕНОВ МАНОИЛОВ
6.       ИВЕТ КОЛЕВА БЕЛЕВА
7.       ЯНА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
8.       ЕЛИЦА ПЕТРОВА МОЕВА
9.       СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
10.   ХРИСТО МИЛКОВ ДЯНКОВ
11.   ВИОЛЕТА ПЕТРОВА САВОВА
12.   ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВСКИ
13.   АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНИЕВА МИЛУШЕВА
14.   ХРИСТО БЛАГОЕВ КРЪСТЕВ
15.   ЛОРА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
16.   ВАЛЕНТИН ВЕСКОВ ТОДОРОВ
17.   ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЮРУКОВ
18.   ВАНЯ МАРИНОВА ТОДОРОВА
19.   КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ПАРТЕНОВА
20.   ЯВОР СЕРГЕЕВ РУСКОВ
21.   ТЕОДОРА ОЛЕГОВА ЛАМБРЕВА
22.   ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
23.   ДАНИЕЛА ХРИСТОВА СТОИЧКОВА
24.   МАРТИНА КИРИЛОВА ГЬОШЕВА
25.   МЮРАЙ МУСТАФОВА ФЕЙЗИЕВА
26.   ЛИДИЯ ПЕТКОВА ВЪЛЧАНОВА
27.   ЖАНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕХЛИВАНСКА
28.   СТИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙКОВА
29.   ВЕЛЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
30.   ХРИСТО КИРИЛОВ КИРИЛОВ
31.   РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
По точка трета от дневния ред:
Р Е Ш И:
Приема в Софийската Адвокатска Колегия следните адвокати и младши адвокати, които на 18.01.2010г. се явиха и преминаха успешно интервю-събеседването;
1. Кремена Иванова Янева-Иванова – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
2. Цветанка Иванова Павлова-Иванова– адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
3. Борис Иванов Георгиев – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
4. Светломир Тодоров Иванов– адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
5. Милен Красимиров Кръстев – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
6. Десисилава Любомирова Йорданова – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
7. Павлина Иванова Кирцова – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
8. Румяна Димитрова Янкова-Иванова – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
9. Петър Веселинов Спасов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
10. Борислав Георгиев Ганчев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
11. Силвия Иванова Русенова – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
12. Никола Дончев Гогов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
13. Димитър Александров Михайлов – мл.двокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.
14. Радостина Красимирова Костова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
15. Правда Георгиева Баремова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
16. Антония Алтимирова Димова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
17. Теодора Кирилова Бельовска – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
18. Станислава Георгиева Стайкова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
19. Александър Владимиров Рангелов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
20. Румяна Данчова Апостолова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
21. Нина Тодорова Цифудина – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
22. Костадин Петков Чунчуков – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
23. Цветемир Мартинов Сандулов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
24. Никола Владимиров Макавеев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
25. Димитър Пламенов Попов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
26. Ирина Василева Ковачева– мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
27. Татяна Василева Александрова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
28. Невена Ангелова Костадинова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
29. Бистра Чавдарова Гелева – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
30. Иван Емилов Георгиев – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
31. Дияна Йорданова Топузова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
32. Диана Димитрова Пашова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
33. Гинка Пламенова Мечкарова – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
34. Кирил Любенов Перусанов – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
По точка четвърта от дневния ред:
Р Е Ш И:
Вписва в регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия
Стоян Янчев Маджаров от Адвокатска Колегия гр.Кърджали.
Същият следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.
Р Е Ш И:
1.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Камелия Николаева Йотова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.12.2009г.
2.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Надя Асенова Ангелова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.01.2010г.
3. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Виолета Колева Милева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано 04.01.2010г.
4. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Пламен Сашев Славов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано 04.01.2010г..
5. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Десислава Недялкова Димитрова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.01.2010г.
6. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Георги Димитров Георгиев.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.01.2010г.
7. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Станислава Иванова Вълчева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 06.01.2010г.
8. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Мартин Димитров Янков.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 07.01.2010г.
9. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Митко Емилов Симеонов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 07.01.2010г.
10.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Нели Евгениева Николова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.01.2010г.
11.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Ирина Божидарова Георгиева-Казълова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.01.2010г.
12.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Първан Петров Първанов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.01.2010г.
13. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Антония Димитрова Иванова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 11.01.2010г.
14. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Цветозар Исаев Младенов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 12.01.2010г.
15. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Айля Авни Хасан.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 12.01.2010г.
16. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Лилия Христова Илиева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 12.01.2010г.
17. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Ренета Иванова Даньовска.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2010г.
18. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Ани Александрова Александрова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.01.2010г.
19.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Николай Емилов Христов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.01.2010г.
Р Е Ш И:
1.       На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението за
временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Севдалена Здравкова Стайкова, считано от 29.12.2009г. до 31.12.2010г.
2.       На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението за
временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Венеция Методиева Желева, считано от 01.01.2010г. до 31.12.2010г.
Р Е Ш И:
На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението за удължаване срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Кирил Паганинов Кирилов, считано от 01.01.2010г. до 31.12.2010г.
Р Е Ш И:
На основание чл.23, ал.2, изр.2 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Антон Петров Петров, за възобновяване упражняването на адвокатска професия, считано от 01.01.2010г.
Р Е Ш И:
1.       Отписва адвокат Иван Иванов Странски от регистъра на адвокатите
при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2010г.
2.       Отписва адвокат Пламен Петков Пеев от регистъра на адвокатите
при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2010г.
3.       Отписва адвокат Стефка Димитрова Чолакис от регистъра на адвокатите
при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2010г.
4.       Отписва адвокат Мариела Николаева Гинзерова-Колева от регистъра на
адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2010г.
5.       Отписва адвокат Ружиета Христова Георгиева-Кабакчиева от регистъра на
адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2010г.
6.       Отписва адвокат Михаела Ангелова Краева от регистъра на
адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2010г.
7.       Отписва адвокат Лидия Йорданова Йорданова от регистъра на
адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 31.12.2009г.
8.       Отписва адвокат Пенка Павлова Савова от регистъра на
адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2010г.
9.       Отписва адвокат Любен Найденов Грозданов от регистъра на
адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2010г.
10.    Отписва адвокат Люба Методиева Битракова от регистъра на
адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2010г.
11.    Отписва адвокат Александър Славчев Босилков от регистъра на
адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.01.2010г.
12.    Отписва адвокат Тодор Георгиев Тодоров от регистъра на
адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 07.01.2010г.
13.    Отписва адвокат Пламен Илиев Джуров от регистъра на
адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 07.01.2010г.
14.    Отписва адвокат Димитър Цеков Панов от регистъра на
адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2010г.
Р Е Ш И:
1.       На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Павел Петров Павлов, считано от датата на обнародване в ДВ бр.2/08.01.2010г.
2.       На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Нели Стоянова Гешева, считано от датата на обнародване в ДВ бр.2/08.01.2010г.
3.       На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Димитър Иванов Гемански, считано от датата на обнародване в ДВ бр.2/08.01.2010г.
4.       На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Биляна Кристиянова Райкова, считано от датата на обнародване в ДВ бр.2/08.01.2010г..
5.       На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Ваня Любенова Симеонова-Нури, считано от датата на обнародване в ДВ бр.2/08.01.2010г.
6.       На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Валентина Владимирова Стойчева, считано от датата на обнародване в ДВ бр.4/15.01.2010г.
7.       На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Валентин Маринов Шейретов, считано от датата на обнародване в ДВ бр.4/15.01.2010г.
По точка пета от дневния ред:
Р Е Ш И:
1.       На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество „Грошев, Димитрова и партньори”.
2.       На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК „Адвокатско Дружество „ Иванов и Нешев”.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Петкова и Сирлещов”.
Да се отрази във вх.регистър на адвокатските дружества при САК следната промяна;
Приема адвокат Атанас Кирилов Бангачев за адвокат - съдружник в адвокатското дружество.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на „Адвокатско дружество Илиева, Вучева и Ко”.
Да се отразят във вх.регистър на адвокатските дружества при САК следните промени;
1.       Преразпределя дружествените дялове в адвокатското дружество
посредством намаляване на номиналната стойност от 2 550,00 лева за дял на 50,00 лева за дял и увеличаване броя им на 1 102 броя на дружествен дял.
2.       Увеличаване капитала на адвокатското дружество от 5 100 лева на 55 100
лева.
3.       Вписва разпределение на дружествените дялове както следва;
а/ адвокат Росица Тодорова Вучева 551 дяла х 50,00 лева
б/ адвокат Диляна Георгиева Илиева 551 дяла х 50,00 лева
Р Е Ш И:
Уважава молбата на „Адвокатско Дружество Павлов и съдружници”.
Да се отразят във вх.регистър на адвокатските дружества при САК следните промени;
1.       Освобождава като съдружник в адвокатското дружество адвокат Сибила
Емилова Стоянова,
2.       Прехвърля 6-те дяла на адвокат Сибила Емилова Стоянова на адвокат
съдружника адвокат Генчо Генчев Павлов,
3.        Вписва нов дружествен договор.
Р Е Ш И:
На основание чл. 52 от ЗА, вписва във вх.регистър на Адвокатските
съдружия при Софийската Адвокатска Колегия Адвокатско съдружие ” Иванова, Лозанова и Пенев”.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско съдружие „Попова – Балева”.
Да се отразят във вх.регистър на адвокатските съдружия при Софийската Адвокатска Колегия следните промени;
1.       Освобождава адвокат Елена Дамянова Гоцева като съдружник в
адвокатското съдружие;
2.       Приема адвокат Теодора Александрова Попова за адвокат-съдружник в
адвокатското съдружие;
3.       Променя наименованието на Адвокатското съдружие от Адвокатско
съдружие „Гоцева-Балева” на Адвокатско съдружие „Попова – Балева”;
4.       Съдружието ще се представлява от адвокат Елена Тодорова Балева и
адвокат Теодора Александрова Попова заедно и поотделно.
Р Е Ш И:
1.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава
молбата на Адвокатско дружество „Абрашев и съдружници”и вписва Ангелина Георгиева Ярева в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
2.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава
молбата на Адвокатско съдружие „Ем енд Ес Асоушиейтс” и вписва Дияна Божидарова Златева в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
3.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава
молбата на Адвокатско съдружие „Ем енд Ес Асоушиейтс” и вписва Елисавета Пенкова Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
4.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава
молбата на Адвокатско съдружие „Стоянов, Даньовска и партньори”и вписва Снежина Любомирова Теодосиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
По точка седма от дневния ред:
Р Е Ш И:
Одобрява отчет по бюджет на САК за 2009г.
По точка девета от дневния ред:
Р Е Ш И:
                На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 1051 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание на АС към 16.50ч.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:........................
/адв. Наталия Ценова/
СЕКРЕТАР на САС: ..................................
/адв. Т.Филипов/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020