Home

Софийска Адвокатска Колегия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Печат PDF

На 22-ри ноември 2018 г. се навършват 130 години от приемането на първия български Закон за адвокатите и уредбата на адвокатската професия у нас. По повод отбелязвания Празник на българската адвокатура, Софийският адвокатски съвет организира на 22.11.2018 г. и 23.11.2018 г. следните събития, на които кани всички желаещи адвокати от Софийска адвокатска колегия:

 - На 22.11.2018 г., от 11.30 ч., в църквата „Света Неделя“ – тържествен молебен за здравето и благополучието на софийските адвокати и техните семейства и близки;

Продължение...

СТАНОВИЩЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

СТАНОВИЩЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ОТНОСНО ПРИЕТИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ПРОМЕНИ В НПК, ВЪВЕДЕНИ В ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

            По повод на  общественото обсъждане на приетите на първо четене текстове в Закона за изменение и допълнение на НК и някои текстове от преходните и заключителни разпоредби, които предвиждат промени в  НПК, създаващи  възможност в изключителни случаи с акт на прокурора да бъде ограничено правото на едно  лице да уведоми за задържането си  посочен от него конкретен човек  за определен срок и публично изказаните опасения за въвеждането на „таен арест„ Софийски адвокатски съвет изразява следното становище.

            Цитираните промени възпроизвеждат буквално текстове на Директива 2013/48/ ЕС „Относно правото на достъп на адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед  за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и осъществяване на връзка с трети лица и консулски  органи през периода на задържането „.Тази директива въвежда минимални стандарти за достъпа до защита на обвиняемите лица и въвежда две дерогации, които са временни и допустими само в изключителни случаи.

            Едната касае правото на достъп до адвокат на заподозрените или обвиняемите, а втората - уведомяването на конкретно лице за задържането. Това ограничаване може да е само временно и при наличието на две хипотези. Без Директивата да посочва конкретни престъпления,  от контекста и се разбира, че въпросните ограничения касаят случаите на тероризъм и организирана престъпност. Приетите от Парламента  промени касаят само втората дерогация и  дават  право на прокурора в 72 часовия срок на предварителното задържане на обвиненото лице за довеждането му пред съд ,за 48 часа ДА НЕ УВЕДОМЯВА конкретно посочен от него човек. Това обаче в никой случай не се явява „таен арест„, тъй като  законодателството ни предвижда адвокатска защита от момента на задържането и присъствие на адвокат при провеждането на  всички процесуални действия и тази възможност не е отменена. Още повече че  въведените промени предвиждат това ограничение да става с нарочно мотивирано постановление на прокурора, което  подлежи на съдебен контрол.

            Независимо от тези гаранции за спазване на правата на гражданите , следва да бъде съобразено и следното. В Директивата се използва формулировката „временна дерогация„, без да се определя срока ú. При определянето на този срок обаче е необходимо да се спазва принципът на пропорционалността  между  намесата на държавата за  защита на интересите на правосъдието и правата на задържаното лице. В този смисъл  следва да се прецени дали предвиденият срок от 48 часа е пропорционален или прекомерен за защитаваната от държавата цел. Също следва да се помисли  за това дали определена категория лица - възходящи, низходящи, съпруг, както и лица, които са във фактическо съжителство със задържания не трябва по дефиниция да бъдат изключени от временната дерогация, а ако не се възприеме такъв подход и те не бъдат изключени - строго да се формулират предпоставките, при които спрямо тях може да се предвиди  прилагането на   дерогацията.

            От друга страна изразяваме становище, че за прецизност е необходимо законодателят да  посочи изрично видовете престъпления, по отношение на които обвинените лица могат да търпят това 48 часово ограничение за уведомяване, за да се избегнат всякакви възможности за субективна преценка при налагането му и неоснователно ограничаване на правата на гражданите.

            Бихме искали и да обърнем внимание на приетото допълнение в чл.96, ал.1 от НПК,което според нас буди тревога , тъй като предвижда при отказ  на обвиняемия от защитник, това да се отразява в протокол, като се посочват и причините за това. Според нас това е недопустима намеса в отношенията „адвокат-клиент“, които, както е известно, са доверителни и по отношение на тях е недопустима каквато и да било публичност.

            Изразяваме категоричното си мнение, че когато се въвеждат законови промени, с които се ограничават, макар и временно, правата на гражданите, това трябва да се извършва с прецизни формулировки, които да изключват всякакви възможности за необосновано и разширително прилагане на такива ограничения. Едновременно с това е необходимо да се съхрани в пълен обем правото на гражданите да бъдат защитавани от предпочетен от тях адвокат  при запазване на конфиденциалността на доверителните отношения помежду им.

                                                                      Софийски адвокатски съвет

Последна информация за семинара в с.Марково общ. Пловдив, Markovo Park & Spa Hotel

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с обявения семинар от 07.12.2018 г. до 09.12.2018г. в с. Марково, общ. Пловдив, Markovo Park & Spa Hotel по темите: ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, Ви уведомяваме, че броят на стаите в хотела е ограничен и същите са на привършване, поради което оставащите свободни стаи ще се ангажират само след предварително записване при Десислава Кандева, тел: 0893 711-778 и едва след това заплащане на таксата за участие.

                                  Софийски адвокатски съвет

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет, Ви уведомява, че са сключени договори с Медицински център „Лора” ЕООД и „Санус 2000” ЕООД, относно провеждане на годишни профилактични медицински прегледи на всички адвокати и младши адвокати вписани в Софийска адвокатска колегия.

Срока за извършване на безплатните профилактични прегледи по сключените договори е едногодишен.

Профилактичните прегледи по избран пакет имате право да осъществите само в един от посочените Медицински центрове.

Легитимирането на място се извършва с адвокатска карта.

 

Профилактичните медицински прегледи в МЦ „ЛОРА” включват:

Продължение...

ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет организира семинар от 07.12.2018 г. до 09.12.2018 г. в с. Марково, общ. Пловдив, Markovo Park & Spa Hotel по темите:

ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Семинарът се организира и финансира от Софийски адвокатски съвет, като участващите в него адвокати от САК доплащат следните суми:
- 150 лв. при настаняване в двойна стая и
- 190 лв. при настаняване в единична стая.

Колегите, които желаят да бъдат придружавани от съпруг или друг придружител, който не е адвокат от САК, се настаняват в двойна стая, като заплащат 150 лв. за себе си и 190 лв. за придружителя.
 
ПРОГРАМА
07.12.2018 г. – 09.12.2018 г.
с. Марково, община Пловдив,
Марково Спа и Парк Хотел

07.12.2018 г., петък
след 14.00 ч. - Настаняване и регистрация на участниците

Продължение...

Приемен ден на Председателя на САК за м. ноември 2018г

Печат PDF

Уважаеми колеги,


Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК – адв. Ивайло Данов за м. ноември 2018г. ще бъде на 15.11.2018г./четвъртък/ в часовите интервали от 11 до 13 часа и от  15 до 17 часа.

адв. Ивайло Данов
Председател на САК

Практически проблеми при упражняване правата на акционерите

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Съюзът на юристите в България организира семинар на тема „Практически проблеми при упражняване правата на акционерите” с лектор доц.д-р Анета Антонова, преподавател в ЮФ на СУ „Св.Климент Охридски” – 17.11.2018г., от 10.30 часа в хотел „Best Western”, гр.Ниш, Сърбия.

icon-pdf Подробна информация ще намерите в прикачения файл.

Международен форум "Адвокати против насилието"

Печат PDF

APN 1

Продължение...

Откриване на Адвокатската академия

Печат PDF

На 26 октомври стартира първият сезон от четвъртата година на Адвокатската академия „За това, което не пише в учебниците по право”. Председателят на Софийската адвокатска колегия – адв.Ивайло Данов официално откри сезона. Той направи обобщение за отминалите сезони на Академията и изрази своята подкрепа за нейното продължаване и в бъдеще.

Организатор – Софийска адвокатска колегия, съвместно с Адвокатско дружество „Зафиров и Кандиларов”.

Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика

Печат PDF

На 8 и 9 ноември 2018 г. София ще е домакин на второто издание на конференцията на Международната данъчна асоциация IFA (International Fiscal Association). Събитието ще се проведе в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ със съдействието на Юридическия факултет към Софийски университет.

Продължение...

Промените в Административнопроцесуалния кодекс

Печат PDF

 

Традиционен национален учебен семинар
ПРОМЕНИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
31 октомври - 2 ноември 2018 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
СОНЯ ЯНКУЛОВА,
Съдия във Върховния административен съд
ГАЛИНА СОЛАКОВА,
Съдия във Върховния административен съд
АТАНАСКА ДИШЕВА,
Член на Висшия съдебен съвет
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА,
Съдия във Върховния административен съд
ТЕОДОРА НИКОЛОВА,
Съдия във Върховния административен съд

Учебна програма

Продължение...

Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика

Печат PDF

7 - 9 ноември 2018 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
САВИН КОВАЧЕВ,
Консултант
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА,
Адвокат
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ,
Директор на дирекция „Строителен и устройствен контрол“ в ДНСК
ГАЛИНА СОЛАКОВА,
Съдия във ВАС
ЛЮБКА ПЕТРОВА,
Зам. председател на Административен съд - София град

Учебна програма

Продължение...

Граждански процес. Законодателни промени. Практически въпроси. Съдебна практика

Печат PDF

- Заповедно производство
- Касационно обжалване
- Въззивно обжалване
- Изпълнителен процес

5 - 7 декември 2018 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:

ВАЛЯ ГИГОВА,
Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ,
Съдия във Върховния касационен съд
КРАСИМИР ВЛАХОВ,
Съдия във Върховния касационен съд
ДИАНА МИТЕВА,
Съдия в Окръжен съд - Варна

Учебна програма

Продължение...

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

Печат PDF


Месец ноември, 2018 г.

         Време на провеждане – всеки петък, от 14 до 17 часа.
        Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.
         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София  или на телефон  0879 292 217.     
            ТЕМИТЕ  
2    Ноември, 2018 г.
  1.  Подготовката на словесното действие  – как да изведем аргументацията на словото чрез намирането на точната дума. Как да говорим добре пред аудитория и как да привлечем и задържим нейното внимание. Индивидуалност на изразяването.

Продължение...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет уведомява колегите – членове на САК и от страната, че на 18 ноември 2018 година от 13.30 часа по Българската национална телевизия (БНТ) ще бъде излъчен документален филм посветен на 120-годишнината от създаването на Софийската адвокатска колегия.

Продължителността на филма е 40 минути и съдържа исторически възстановки на важни събития, спомени и документи. Надяваме се да изпитате удоволствие от гледането, ще научите нови интересни факти за работата на адвокатите през годините и ще изпитате гордост от професията, която упражняваме.

Софийски адвокатски съвет

Списък на дежурни адвокати за 01.11.2018 до 31.11.2018

Печат PDF

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.11.2018 г. до дата: 30.11.2018 г.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА
Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 23.10.18 г.

Продължение...

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

Защитава ли ЕКПЧ правата на ЮЛ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Темата на обучението по ЕКПЧ, предвидено за 05.11.2018г., което ще се проведе в сградата на ЦОА "Кръстю Цончев", ще бъде: “Защитава ли ЕКПЧ правата на ЮЛ - Правата на ЮЛ свързани с претърсвания и изземвания, достъп до офис и други помещения, право на справедлив процес, право на сдружаване, вкл. на религиозни организации, забрана за дискриминация, намеса в правото на собственост и притежания“ с лектор – София Разбойникова.

Уведомяваме Ви, че предварително обявената за 05.11.2018г. тема: "Право на собственост - обхват според ЕКПЧ и националното право, средства за защита, допустима намеса от страна на държавата" с лектор – доц. Светла Маргаритова се отлага за друга дата, която ще Ви бъде съобщена допълнително.

Софийски адвокатси съвет

Приемен ден на Председателя на САК за м. октомври 2018г

Печат PDF

Уважаеми колеги,


Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК – адв. Ивайло Данов за м. октомври 2018г. ще бъде на 25.10.2018г./четвъртък/ в часовите интервали от 11 до 13 часа и от  15 до 17 часа.

адв. Ивайло Данов
Председател на САК

Copyright © sak-sas.bg 2018